Sáng ngày 25/12/2021 tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cùng hưởng ứng kế hoạch phát động Vệ sinh tổng quan môi trường giai đoạn 2020-2025 của UBND huyện Lấp Vò!
216C4510-63AB-4B35-ADF0-0CC178E6A596 E8B80303-0E1A-4A7D-84B5-6888ACF5D747 14E1557E-E8DA-4EE9-93B1-8ABC622DBA4B 7969EE79-F3FF-40FE-833A-1B395EBE100A E8EF0317-7E19-412A-9D3E-FCE40246F0DC 396AFCBC-F789-4E68-A16C-093B7E73363C 4AE6672A-D55B-4D7E-93C9-C8BCD8995F87 05D13795-8540-4F3C-BE08-09E5D2F4B940 43FE1E00-C916-4A97-9A12-6FDC166D04C6 72D4AA38-22E2-4F7D-B957-F295D40A575D A709583D-F804-448B-97D5-4FC3DCFED707 B9573BB7-F266-4BD0-AEAF-686049D00A74 57D9A2B3-3AE0-47C4-9C36-B81C5FBD8F25 532504F9-FD36-4A16-B48C-28B257D7AA84 8FBE9C44-E9F1-40A7-A7CF-A535D483D3DE DCAB7A6E-3F09-4570-AEC8-B3FCDF029170 FC53E6B2-9C23-47BE-ACFE-4387E6CC962F