THÔNG TƯ Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

Đăng ngày: 2018-01-26 16:14:53
Sửa ngày: 2018-01-26 16:14:53
Ngày ký: 01/01/2018
Ngày hiệu lực: 26/01/2018
Người đăng: KTBiTech

Tên file: 01_VBHN-BGDĐT17013.pdf
Kích thước: 0
Tải về


Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non, có hiệu lực kể
từ ngày 08 tháng 9 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm
non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình
giáo dục mầm non ngày 05/01/2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,